134
Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit.
Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.
Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.