^
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ
ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚਲਣਾ
ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ
ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਿੰਮਤ
ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ