^
1 ਰਾਜਿਆਂ
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਗਿਆ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸ਼ਿਮਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬੁੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਿਆਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਰਾਜ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜ਼ਾਵਟ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਹਿਲ
ਹੀਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ
ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ
ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ
ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਤਨ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਮਾਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚਲਾਉਣਾ
ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ
ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਪਾਪ
ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਬੁਆਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਬੀਯਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਸਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਦਾਬ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਆਸ਼ਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਮਰੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮਰੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ ਦੀ ਵਿਧਵਾ
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ
ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਏਲੀਯਾਹ ਹੋਰੇਬ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ
ਅਹਾਬ ਦੀ ਅਰਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਦਾਖ ਦਾ ਬਾਗ
ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ