^
2 ਇਤਿਹਾਸ
ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਭੜਕ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ
ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਭੜਕ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਰਹਬੁਆਮ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ
ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦਾ ਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਆਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ
ਹਨਾਨੀ ਨਬੀ
ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਰਾਜ
ਮੀਕਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱਚ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ
ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱਚ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਬੀ ਓਦੇਦ
ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ
ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਪਣ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਘਮੰਡ
ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੜਕ
ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਆਹਾਜ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ