^
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ