^
ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ
ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ