^
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹੋ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ