^
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਦਿਯੁਤ੍ਰਿਫੇਸ ਅਤੇ ਦਿਮੇਤ੍ਰਿਯੁਸ
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ