^
ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ
ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ
ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹਾਰ
ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਹਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ
ਦਸ ਹੁਕਮ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਨਾ
ਮਹਾ-ਆਗਿਆ
ਅਣ-ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਨੁਚਿਤ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲ
ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਪਹਿਲੌਠੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਪਣ
ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਨਿਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼
ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਖੂਨੀ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਰ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਦਾਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਯੁੱਧ-ਬੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਜੇਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਦਰੋਹੀ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ
ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ
ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪਹਿਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅਰਪਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿੱਜ-ਪਰਜਾ
ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਰਾਪ ਬਚਨ
ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ
ਅਣ-ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ
ਹਰੇਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ