^
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਯੋਜਨਾ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ
ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ
ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ
ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਨਮਸਕਾਰ