^
ਨਿਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦੋਨੀ ਬਜ਼ਕ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਗੋਤ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਅਥਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਦਬੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਤੇਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ
ਬੋਕੀਮ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਆਥਨੀਏਲ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਏਹੂਦ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਸ਼ਮਗਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਦਬੋਰਾਹ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਦਬੋਰਾਹ ਦਾ ਗੀਤ
ਗਿਦਾਊਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਮਿਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਣ ਹਾਰ
ਗਿਦਾਊਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਬੀਮਲਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਤੋਲਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਯਾਈਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਯਿਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਯਿਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਯਿਫ਼ਤਾਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਬਸਾਨ, ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਅਬਦੋਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ
ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਜਨਮ
ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਤਿਮਨਾਥ ਨਗਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
ਸਮਸੂਨ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ
ਅੱਜ਼ਾਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਸੂਨ
ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਹ
ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਦਾਨ ਦਾ ਗੋਤ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ
ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਿਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਬਿਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ