^
ਯੋਏਲ
ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਟਿੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ