^
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਿਧੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਹ
ਹਾਰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀ-ਅਰਪਣ
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਦਾ ਪਾਪ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ
ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ
ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫਫੂੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਮੇਹ
ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ
ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਬੱਕਰਾ
ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਣਾ
ਖੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
ਵਰਜਿਤ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
ਖ਼ਾਸ ਪਰਬਾਂ ਲਈ ਬਿਧੀਆਂ
ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
ਪਹਿਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪਰਬ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਬ
ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ
ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ
ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ
ਜੁਬਲੀ (ਅਨੰਦ) ਦਾ ਸਾਲ
ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜ਼ਮੀਨੀ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਖ਼ਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਬਿਧੀ