^
ਮਲਾਕੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ
ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਦਯਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਣਾ