^
ਓਬਦਯਾਹ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਜਿੱਤ