^
ਫਿਲੇਮੋਨ ਨੂੰ
ਨਮਸਕਾਰ
ਫਿਲੇਮੋਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਉਨੇਸਿਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ