^
ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਉਨਤੀ
ਜਿਉਣਾ ਮਸੀਹ ਹੈ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ
ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ
ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ
ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ