^
ਕਹਾਉਤਾਂ
ਕਹਾਉਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਬੁੱਧ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਲਾਭ
ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਾਭ
ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇੱਕ ਉਦਾਰਹਣ
ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ
ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਹਾਉਤਾਂ
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13 –
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਆਗੂਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ