^
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਮੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਪਰਗਮੁਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਥੂਆਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਾਰਦੀਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਫ਼ਿਲਦਲਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਲਾਉਦਿਕੀਏ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਾਧਨਾ
ਮੋਹਰਬੰਦ ਪੁਸਤਕ ਲੇਲਾ
ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 1,44,000 ਲੋਕ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧੂਪਦਾਨ
ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ
ਦੋ ਗਵਾਹ
ਸੱਤਵੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਔਰਤ ਅਤੇ ਅਜਗਰ
ਦੋ ਦਰਿੰਦੇ
ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਤਿੰਨ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਵਾਢੀ
ਆਖਰੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਪ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ
ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ
ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ
ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਸਫ਼ੇਦ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਿਆਂ
ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ