^
ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਬਿਵਸਥਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ
ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ - ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ
ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ
ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਬਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਦਯਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ: ਪੇਉਂਦ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ
ਪਿਆਰ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ
ਆਖਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ