^
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ
ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ
ਤੀਸਰਾ ਗੀਤ
ਚੌਥਾ ਗੀਤ
ਪੰਜਵਾ ਗੀਤ
ਛੇਵਾਂ ਗੀਤ