^
ਸਫ਼ਨਯਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਤੋਬਾ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਅਨੰਦ ਦਾ ਗੀਤ