^
1 โครินธ์
ผู้รับใช้ที่รับการแยกตั้งไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิตย์
การแตกแยกในคริสตจักร
พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระดำรัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
การยอมอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ
ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทำการร่วมกัน
พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
ทรงทดลองการของเราทุกคน
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า
สิ่งที่อัครสาวกและผู้นำคริสเตียนต้องเสียสละ
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
เราควรแยกตัวจากพี่น้องคริสเตียนที่กำลังดำรงชีวิตอยู่ในความบาป
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตั้งไว้ และได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ
จงหนีจากการล่วงประเวณี
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
คำแนะนำสำหรับคู่สมรสของคริสเตียน
คำแนะนำสำหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่
คำแนะนำสำหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
อาหารที่ถวายแก่รูปเคารพ
เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้น
เปาโลยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะนำจิตวิญญาณ
การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครื่องเตือนใจของคริสตจักร
พิธีศีลระลึกมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้น
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
“ชายเป็นศีรษะของหญิง”
พิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
จงแสวงหาของประทานที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน
ให้ผู้หญิงนิ่งในที่ประชุมและเรียนรู้จากสามีของตน
ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นำมาซึ่งความรอด
ลำดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง
การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
สภาพรูปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
การเปลี่ยนแปลงรูปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
คริสเตียนทุกคนมีชัยชนะเหนือความตายโดยพระเยซูคริสต์
การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลสัญญาว่าจะไปเยี่ยมชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคำแนะนำ