^
1 ยอห์น
คำพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนำมาซึ่งความยินดีอันเต็มเปี่ยม
บาปที่ไม่ได้สารภาพและชำระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือเรา
อย่ารักโลก
คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
จงระวัง “มนุษย์เก่า” ที่ยังคงทำบาปอยู่
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน
จะมีความมั่นใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
จงพิสูจน์วิญญาณทั้งหลาย
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์