^
1 พงศ์กษัตริย์
ดาวิดทรงพระชรา
อาโดนียาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษัตริย์
นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ
การเจิมตั้งซาโลมอนไว้ที่กีโฮน
แผนการของอาโดนียาห์พ่ายแพ้
ดาวิดสั่งสอนซาโลมอน
ดาวิดสิ้นพระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
อาโดนียาห์ถูกประหารชีวิต
อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต
โยอาบถูกประหารชีวิตเพราะท่านฆ่าอับเนอร์
เบไนยาห์รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพ ศาโดกรับตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิต
ชิเมอีถูกประหารชีวิต
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
กษัตริย์ถวายเครื่องสัตวบูชาที่เมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-6)
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)
การพิสูจน์สติปัญญาของซาโลมอน
ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน
ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์สำนัก
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า
ซาโลมอนเตรียมสำหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร
การเริ่มสร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
การพรรณนาถึงพระวิหาร
การพรรณนาถึงพระวิหารและเครื่องตกแต่งต่างๆ
หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)
ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
คำอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)
ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
การถวายเครื่องสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทั่ว (2 พศด 8:1-18)
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)
มเหสีทั้งหลายของซาโลมอนไหว้รูปเคารพ
พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
การเลื่อนตำแหน่งของเยโรโบอัม
ซาโลมอนสิ้นพระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)
อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน
เยโรโบอัมนำคนอิสราเอลให้ไหว้รูปเคารพ
คำพยากรณ์ได้กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม
พระเจ้าทรงทำให้พระหัตถ์กษัตริย์เยโรโบอัมเหี่ยวแห้งไป
ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวิต
เยโรโบอัมได้รับคำตักเตือนแล้ว แต่ไม่กลับจากความบาปของตน
พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
เรโหโบอัมนำคนยูดาห์ให้กระทำบาป (2 พศด 12:1)
ชิชักบุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
อาบียัมได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)
อาบียัมสิ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
อาสาสิ้นพระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ขึ้นครองแทน
นาดับได้ครองเหนืออิสราเอล
บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา
บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิ้นพระชนม์
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนืออิสราเอล
ศิมรีเสด็จประทับเหนือราชบัลลังก์ของอิสราเอล
ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิ้นชีวิต
อมรีตั้งเมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
อาหับขึ้นครองแทนอมรี
อาหับแต่งงานกับเยเซเบล
เอลียาห์พยากรณ์ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
นกกาเลี้ยงเอลียาห์
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์
บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
เอลียาห์จะไปเฝ้ากษัตริย์อาหับ
โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ
เอลียาห์เข้าเฝ้ากษัตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์
การพิสูจน์บนภูเขาคารเมล
เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
เมื่อเอลียาห์หมดกำลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน
พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทำงานใหม่
เอลียาห์เจิมตั้งเอลีชา
ครั้งแรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
อาหับชนะชาวซีเรีย
อาหับได้รับคำตักเตือนให้เตรียมสำหรับการสู้รบอีกครั้ง
ครั้งที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด
อาหับโลภสวนองุ่นของนาโบท
เอลียาห์พยากรณ์ถึงความตายของอาหับ
อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยู่สามปี
เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย
พวกผู้พยากรณ์ของอาหับพยากรณ์เท็จ
มีคายาห์เป็นผู้พยากรณ์แท้
การสู้รบที่ราโมทกิเลอาด อาหับสิ้นพระชนม์ (2 พศด 18:28-34)
อาหัสยาห์ขึ้นครองแทนอาหับ
เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)
เยโฮรัมขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท
การครอบครองอันชั่วร้ายของอาหัสยาห์