^
1 เปโตร
ถึงคริสเตียนชนชาติยิวในหลายแคว้น
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
คำเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวิต
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
จงใฝ่ใจประพฤติการดี
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วิญญาณในที่คุมขัง
หน้าที่ของคริสเตียน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ
จงเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์