^
1 ทิโมธี
คำคำนับ
คำเตือนเรื่องคำสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
คำพยานของเปาโล
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษัตริย์ ผู้นำประเทศ และคนทั้งปวง
คำแนะนำสำหรับสตรีในคริสตจักร
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
คุณสมบัติของผู้ช่วย
ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่
พระวิญญาณเตือนเรื่องคนจะละทิ้งความเชื่อ
ผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสต์
จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
คำสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
คำสอนเกี่ยวกับนายและทาส
ภัยจากการอยากเป็นคนมั่งมี
คำกำชับพิเศษสำหรับทิโมธี