^
2 พงศาวดาร
กษัตริย์ซาโลมอนถวายเครื่องบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
การเริ่มสร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)
เครื่องติดตั้งสำหรับพระวิหาร
การนำหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)
การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)
ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทั่ว (1 พกษ 9:10-28)
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
การสิ้นพระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
เรโหโบอัมปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมปกครองเหนืออิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบตระกูล
การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน
เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก
ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
เรโหโบอัมทรงทอดทิ้งพระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์บุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
การสิ้นพระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
อาบียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
การสิ้นพระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)
ครอบครัวของอาบียาห์
การสิ้นพระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)
การชนะยิ่งใหญ่ของอาสาเหนือเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
ผู้พยากรณ์อาซาริยาห์เตือนอาสา
อาสานำการปฏิรูปและการฟื้นฟูใหม่มาสู่ประเทศ
สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรื่องการประนีประนอม
การสิ้นพระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
การฟื้นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เยโฮชาฟัท
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
ผู้พยากรณ์มีคายาห์พยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์ของอาหับ (1 พกษ 22:13-28)
การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)
ผู้พยากรณ์เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท
เยโฮชาฟัททรงตั้งผู้วินิจฉัยและคนเลวีในแผ่นดิน
คนโมอับบุกรุกยูดาห์
ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คำตอบ
พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุกอิสราเอล
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรูซาเล็มอย่างมีชัย
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหัสยาห์กษัตริย์ของอิสราเอลที่ชั่ว (1 พกษ 22:47-49)
เยโฮรัมครอบครองเหนือยูดาห์
คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
ก่อนเอลียาห์ขึ้นสวรรค์ท่านได้เขียนคำพยากรณ์ถึงเยโฮรัม
เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
อาหัสยาห์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)
อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)
เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้นเว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
โยอาชเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
การประหารชีวิตของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชั่วร้าย (2 พกษ 11:13-16)
เยโฮยาดาตั้งโยอาชเป็นกษัตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
โยอาช (เยโฮอาช) ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)
พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)
เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวิต
ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี
โยอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
อามาซิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)
ยูดาห์บุกรุกเอโดม
สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
การสิ้นพระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
อุสซียาห์เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)
อุสซียาห์รับพระพรทั้งด้านสงครามและพระราชกิจ
อุสซียาห์ทรงกระทำหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ
การสิ้นพระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)
โยธามทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)
อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 16:1)
อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุกยูดาห์
การสิ้นพระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)
เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
การตระเตรียมสำหรับเทศกาลปัสกา
การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน
การทำลายรูปเคารพ (2 พกษ 18:4)
เฮเซคียาห์นำให้มีการปฏิรูปใหม่
เซนนาเคอริบมาบุกรุกยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)
การขู่เข็ญอย่างหยิ่งยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25)
เซนนาเคอริบหมิ่นประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
การสิ้นพระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
มนัสเสห์ผู้ชั่วร้ายครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)
มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
การสิ้นพระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
โยสิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)
การอ่านพระราชบัญญัติได้นำการกลับใจยิ่งใหญ่มา (2 พกษ 22:9-13)
คำพยากรณ์ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทั้งปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
กษัตริย์และประชาชนทำพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
การสิ้นพระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-33)
เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)
เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)
คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่