^
2 โครินธ์
ภาระหนักและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ความจริงใจและการรับใช้อันยิ่งใหญ่ของเปาโล
การอภัยคนบาปที่สำนึกผิด
คริสเตียนเป็นกลิ่นแห่งชีวิตและกลิ่นแห่งความตาย
คริสเตียนเป็นหนังสือแห่งพระคริสต์
การเปรียบเทียบระหว่างสง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
เปาโล ผู้รับใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า
ซาตานทำให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน”
ความทุกข์ทรมานทำให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)
ราชทูตของพระคริสต์
สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครินธ์
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนีย
คำตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
เปาโล พิสูจน์ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครั้ง
ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง”
การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
เปาโลได้รับการสำแดงอันยิ่งใหญ่
หนามใหญ่ในเนื้อของเปาโล
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
คำตักเตือนก่อนอำลา