^
2 ยอห์น
ความจริงควบคู่กับความรัก
อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระโอวาท