^
2 พงศ์กษัตริย์
กษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ
เอลียาห์ติเตียนกษัตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
อาหัสยาห์สิ้นชีวิต แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
เอลียาห์ขึ้นไปสู่สวรรค์
ฤทธิ์เดชของเอลียาห์มาสวมทับเอลีชา
เอลีชามีฤทธิ์เดชของเอลียาห์
เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ขาดความเชื่อ
เอลีชารักษาน้ำพุให้หายที่เมืองเยรีโค
หมีทำโทษคนล้อเลียน
เยโฮรัมครอบครองเหนืออิสราเอล
โมอับกบฏต่ออิสราเอล
พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
พระเจ้าจะทรงประทานน้ำและการมีชัย
คนโมอับพ่ายแพ้
น้ำมันหนึ่งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ง
หญิงมั่งมีคนหนึ่งแห่งเมืองชูเนม
บุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟื้นขึ้นอีก
เอลีชาชำระอาหารที่มีพิษ
เอลีชาเลี้ยงหนึ่งร้อยคนอย่างอัศจรรย์
นาอามานชาวซีเรียได้รับการรักษาให้หาย
ความบาปและการทำโทษของเกหะซี
เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
เอลีชาให้กษัตริย์แห่งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
เอลีชาอยู่ในโดธาน
เอลีชานำทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุงสะมาเรีย
กองทัพซีเรียล้อมกรุงสะมาเรีย
เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา
เอลีชาพยากรณ์ว่าจะมีอาหารพอ
พระเจ้าทรงทำให้คนซีเรียตกใจแล้วหนีไป
คำพยากรณ์เรื่องอาหารสำเร็จ
เอลีชาพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
เอลีชาพยากรณ์ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนือซีเรีย
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนือยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
อาหัสยาห์เสด็จไปเยี่ยมเยโฮรัมที่ยิสเรเอล (2 พศด 22:6)
เยฮูได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษัตริย์
เยฮูฆ่าโยรัม
อาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)
เยเซเบลสิ้นพระชนม์ตามคำพยากรณ์
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
เยฮูทำลายการนับถือพระบาอัลในอิสราเอล
พระสัญญาสำหรับชั่วอายุที่สี่ของเยฮู
เยฮูสิ้นพระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้น เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)
โยอาชรับตำแหน่งเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวิต (2 พศด 23:12-15)
การฟื้นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซื่อ (2 พศด 24:4-5)
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
ทหารซีเรียได้ยึดเมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มไว้
โยอาชสิ้นพระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
เยโฮอาหาสครอบครองเหนืออิสราเอล
เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
เยโฮอาหาสสิ้นพระชนม์
เยโฮอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
โยอาชมีความเชื่อน้อย
เอลีชาสิ้นชีวิต การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
กษัตริย์อามาซิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 25:1)
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
อามาซิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนืออิสราเอล
เยโรโบอัมที่สองสิ้นพระชนม์ เศคาริยาห์ขึ้นครองแทน
อาซาริยาห์ (อุสซียาห์) ได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)
อาซาริยาห์สิ้นพระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
เศคาริยาห์สิ้นพระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
เมนาเฮมครอบครองเหนืออิสราเอล
เมนาเฮมสิ้นพระชนม์ เปคาหิยาห์ขึ้นครองแทนพระองค์
เปคาหิยาห์สิ้นพระชนม์ เปคาห์ขึ้นครองแทนพระองค์
เปคาห์ครอบครองเหนืออิสราเอล เปคาห์สิ้นพระชนม์
โยธามครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:23)
อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 28:1)
ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุกยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
อาหัสสิ้นพระชนม์ กษัตริย์เฮเซคียาห์ขึ้นครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)
โฮเชยาครอบครองเหนืออิสราเอล
อิสราเอล (คือตระกูลภาคเหนือ) ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย
คนต่างชาติมาอาศัยอยู่ในหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล
เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 29:1)
การฟื้นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย
เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห์
การอวดอ้างอย่างหยิ่งยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด 32:9-19)
รับชาเคห์ดูหมิ่นพวกยิว
ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)
พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานโดยทางอิสยาห์
เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวิต
เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
เฮเซคียาห์สำแดงคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
มนัสเสห์ได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
พระเจ้าทรงเตือนเรื่องความชั่วร้ายของมนัสเสห์
มนัสเสห์ ผู้กระทำให้โลหิตตก สิ้นพระชนม์ (2 พศด 33:18-20)
อาโมนได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
อาโมนสิ้นพระชนม์ โยสิยาห์ได้ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 34:1)
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
คำพยากรณ์ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)
โยสิยาห์นำคนอิสราเอลในการปฏิรูปใหม่ (2 พศด 34:33)
การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
กษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
ฟาโรห์ปลดกษัตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
เยโฮยาคิมครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรูซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
การล้อมกรุงเยรูซาเล็ม การนำคนไปเป็นเชลยครั้งสุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)
เกดาลิยาห์ได้รับการตั้งให้เป็นเจ้าเมือง