^
2 เปโตร
จงเพิ่มพูนขึ้นจนเกิดผลในความรู้แห่งพระคริสต์
คำพยานอันหนักแน่นของเปโตร
ผู้พยากรณ์เท็จและผู้หลอกลวง
สัญญลักษณ์บางอย่างของผู้พยากรณ์เท็จ
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ
คำเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า