^
2 เธสะโลนิกา
คำคำนับ
เปาโล สิลวานัส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิกา
การลงโทษต่อผู้ข่มเหง
ชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิดในเรื่องวันของพระคริสต์
การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
คำหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน