^
3 ยอห์น
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
คำเตือนต่อดิโอเตรเฟส
คำสรรเสริญสำหรับเดเมตริอัส