^
หนังสือกิจการ
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้นคืนพระชนม์
การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิ์อำนาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
มัทธีอัสได้รับเลือกให้แทนที่ยูดาส
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวและได้รับความสุข
คนง่อยได้รับการรักษาจนหายที่พระวิหาร
เปโตรเทศนาอีกครั้งหนึ่ง
อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่
พวกอัครสาวกถูกจำคุกเพราะการเทศนา
เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา
พวกสาวกได้รับการข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย
พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง
ใจเป็นหนึ่งเดียว ทุกสิ่งเป็นของกลาง และอำนาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน
อานาเนียและสัปฟีราถึงแก่ความตาย
คนจำนวนมากหายจากโรคต่างๆ
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่
เปโตรได้ฟ้องสภา
กามาลิเอลเข้าขัดขวางทำให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก
สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย
สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับชนชาติอิสราเอล
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
เซาโลข่มเหงคริสตจักร
คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นำจิตวิญญาณทั้งหลายมาถึงพระคริสต์
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตำหนิ
ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รับความรอด
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มเทศนาสั่งสอน
เซาโลหลบหนีรอดได้และได้รับการยอมรับที่กรุงเยรูซาเล็ม
ไอเนอัสได้รับการรักษาจนหาย
โดรคัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
โครเนลิอัสแสวงหาพระเจ้า
เปโตรได้เห็นนิมิต
เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
โครเนลิอัสและญาติพี่น้องได้ยินข่าวประเสริฐ
กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
คำพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอก
อากาบัสพยากรณ์ถึงการกันดารอาหาร
กษัตริย์เฮโรดฆ่ายากอบและตั้งใจที่จะประหารเปโตร
การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก
กษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส
เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
ชายพิการได้รับการรักษาจนหาย
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
การประชุมปรึกษากันที่กรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ
ยากอบประกาศว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต
คำสั่งพิเศษสำหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวิตของท่าน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนีย
นางลิเดียได้เปิดใจและได้รับบัพติศมา
หญิงสาวที่มีผีสิงได้รับการขับผีออก
เปาโลและสิลาสถูกจำคุก
นายคุกและครอบครัวได้รับความรอดและรับบัพติศมา
เปาโลได้รับอิสรภาพ
มีหลายคนได้รับความรอดที่เมืองเธสะโลนิกา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล
เปาโลที่เมืองเบโรอา
เปาโลที่กรุงเอเธนส์
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
ผู้สำเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล
เปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา
อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส
ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทั่วเอเชีย
เปาโลทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
ผู้ทำรูปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนีย
เปาโลที่เมืองโตรอัส
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส
เปาโลกล่าวคำปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามเปาโลไม่ให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ผู้พยากรณ์อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคำตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จากเมืองซีซารียาไปที่กรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลปฏิญาณตัวไว้
เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยิวฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
เปาโลต่อหน้าสภา
เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมั่นใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุงโรม
คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล
เขาลอบนำเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
นักพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้
เปาโลได้กล่าวอีกครั้งหนึ่ง
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เปาโลอุทธรณ์ถึงซีซาร์
อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ไปยังอากริปปา
เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุงโรม
พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว
เปาโลได้รับการหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
ทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
บิดาของปูบลิอัสได้รับการรักษาให้หาย
เปาโลที่กรุงโรม
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ