^
อาโมส
การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทันทีและในอนาคต
การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล
ความยากลำบากสำหรับทุกตระกูลของอิสราเอล
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครื่องสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล
พระเจ้าทรงให้อิสราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
การคร่ำครวญเรื่องวงศ์วานอิสราเอล
วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
พระเจ้าทรงดูหมิ่นวันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม
การลงโทษชนชาติอิสราเอล
พระเจ้าทรงบรรเทาการทำโทษ แล้วลงโทษต่อไป
อามาซิยาห์สั่งให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล
อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่อยเน่า
พระเจ้าทรงคำนวณบาปทั้งหลายของอิสราเอล
อิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลก (พบญ 28:63-68)
ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้นดังเดิม
ทั้งแผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจะได้รับพระพรในอาณาจักร 1000 ปี