^
โคโลสี
คำคำนับของเปาโลด้วยใจยินดี
คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
พระคริสต์ทำให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
พระคริสต์สถิตอยู่ภายใน
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู้ทั้งปวง
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนียมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
บัพติศมาคือความตายและการฟื้นขึ้น
พระราชบัญญัติแห่งพิธีต่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้น
จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน
จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย
หน้าที่ของคริสเตียน
ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุงโรม