^
ดาเนียล
ดาเนียลถูกนำไปเป็นเชลยในบาบิโลน
ความตั้งใจของดาเนียล
พระสุบินของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
พรรคพวกของดาเนียลอธิษฐานขอสติปัญญา
พระเจ้าทรงสำแดงให้ดาเนียลทราบความหมายของพระสุบิน
ปฏิมากรในพระสุบินของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
กรุงบาบิโลนของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก
อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม
หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว อาณาจักรของพระคริสต์จะตั้งขึ้น
กษัตริย์พระราชทานยศชั้นสูงให้แก่ดาเนียล
ปฏิมากรรูปใหญ่ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำ
คนยิวที่สัตย์ซื่ออยู่ในเตาไฟอย่างปลอดภัย
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
เนบูคัดเนสซาร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า
เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิมิตเห็นต้นไม้ใหญ่
อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ถูกพิพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิ่ง
การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์
พระเจ้าทรงเขียนที่ผนังของพระราชวัง
ดาเนียลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษัตริย์
ตำแหน่งของดาเนียล
พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า
ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครั้ง
ดาเนียลถูกทิ้งในถ้ำสิงโต
กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำ
ดาริอัสยกย่องพระเจ้าของดาเนียล
อาณาจักรโลกทั้งสี่ซึ่งได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์
นิมิตของสัตว์ทั้งสี่
นิมิตของดาเนียลเรื่องแกะผู้ตัวหนึ่งกับแพะผู้ตัวหนึ่ง
คำแก้นิมิตของดาเนียล
คำพยากรณ์ของดาเนียลเรื่องการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
ดาเนียลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติอิสราเอล
ดาเนียลเห็นนิมิตที่ฝั่งแม่น้ำใหญ่
ตั้งแต่สมัยของดาริอัสถึงสมัยปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
อันทิโอคัส อีพิฟานีสจะทำให้พระวิหารมลทินไป
ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่
การเป็นขึ้นมาจากความตาย
ดาเนียลจงปิดถ้อยคำเหล่านี้จนถึงวาระสุดท้าย