^
เอเฟซัส
คำคำนับ
พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร
รอดโดยความเชื่อ
พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียวกัน
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
การอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระวิญญาณ
ของประทานของพระคริสต์สำหรับคริสตจักร
อวัยวะทุกส่วนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
จงทิ้งมนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
อย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย
จงดำเนินชีวิตในความรัก
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา
หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา