^
หนังสืออพยพ
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยู่ในอียิปต์
การทวีเป็นประเทศ
กำเนิดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รับโมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง
โมเสสป้องกันชาวฮีบรูที่ถูกกดขี่
โมเสสอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี
พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
ทรงเรียกโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์
การอัศจรรย์สำหรับคนที่ไม่เชื่อ
อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
โมเสสกลับไปยังอียิปต์
อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์ ความทุกข์ยากของอิสราเอลทวีขึ้น
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล
ต้นตระกูลของอิสราเอล
พระเจ้าจะทรงทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
น้ำกลายเป็นเลือด
ภัยพิบัติจากฝูงกบ
ฝูงกบตายในแผ่นดินอียิปต์
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ
ฝูงเหลือบไปจากอียิปต์
ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์
ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์
ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์
ฟาโรห์อนุญาตให้อิสราเอลไปจากอียิปต์ แต่กลับใจแข็งกระด้างไป
โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตั๊กแตน
ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิบัติเท่านั้น
ภัยพิบัติจากตั๊กแตน
ภัยพิบัติจากความมืด
ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
ทรงพยากรณ์ถึงความตายของบุตรหัวปี
ลูกแกะแห่งพิธีปัสกา
เลือดที่ทาไว้รอบประตู
การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน
บุตรหัวปีแห่งอียิปต์เสียชีวิต
การเดินทางออกจากอียิปต์
คำสั่งเรื่องพิธีปัสกา
บุตรหัวปีถูกแยกตั้งไว้เฉพาะพระเจ้า
การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย
เสาเมฆกับเสาเพลิงนำและป้องกันพวกอิสราเอล
ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทำลาย
ทะเลแดงก็แยกออก
ทหารอียิปต์ถูกทำลาย
การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
พวกอิสราเอลเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เมื่อกระหายน้ำพระเจ้าทรงประทานให้
ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์
มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู ซึ่งเป็นอาหารทิพย์มาจากสวรรค์
อธิบายเรื่องวันสะบาโต
น้ำไหลออกมาจากศิลา
การสู้รบกับคนอามาเลข
พ่อตาของโมเสสมาเยี่ยมชนชาติอิสราเอล
คนอิสราเอลมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคำสั่งจากพระเจ้า
พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์
ความยุติธรรมระหว่างนายกับทาส
ความยุติธรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการกระทำผิดต่อคนอื่น
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
สิทธิอำนาจของเจ้าของสัตว์และสิ่งของ
การล่วงประเวณี การไหว้รูปเคารพ ความกรุณา
กฎศีลธรรม
ปีแห่งการหยุดพัก
เทศกาลประจำปี
ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
พระเจ้าทรงประทานคำสั่งแก่โมเสส
โมเสสอยู่บนภูเขาซีนายสี่สิบวัน
อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา
หีบพันธสัญญา
โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
คันประทีปทองคำ
ม่านสำหรับพลับพลา
ไม้กรอบสำหรับพลับพลา
ไม้กรอบหุ้มด้วยทองคำ
ม่านที่อยู่ระหว่างที่บริสุทธิ์กับที่บริสุทธิ์ที่สุด
ม่านสำหรับประตูพลับพลา
แท่นบูชาหุ้มด้วยทองเหลือง
ลานพลับพลา
เสาแห่งพลับพลา
น้ำมันสำหรับประทีป
พวกปุโรหิต
เครื่องยศของพวกปุโรหิต
ทับทรวงสำหรับพวกปุโรหิต
เสื้อคลุมสีฟ้า
แผ่นทองคำกับมาลา
รัดประคด มาลา และกางเกง
การสถาปนาพวกปุโรหิต
เครื่องบูชาสำหรับพวกปุโรหิต
อาหารสำหรับพวกปุโรหิต
เจ็ดวันแห่งพิธีสถาปนา
เครื่องบูชาประจำวัน
แท่นสำหรับเผาเครื่องหอม
เงินครึ่งเชเขลเป็นค่าไถ่ชีวิต
ขันทองเหลืองสำหรับล้างชำระมือและเท้าของพวกปุโรหิต
น้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์
เครื่องหอมสำหรับแท่นเผาเครื่องหอม
ช่างที่สร้างพลับพลาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
วันสะบาโตเป็นหมายสำคัญระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล
รูปเคารพวัวทองคำ
โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล
อิสราเอลเปลือยกายและไหว้รูปเคารพ โมเสสทำลายรูปเคารพ
สามพันคนที่ไหว้รูปเคารพถูกประหารชีวิต
พระเจ้าต้องการทำลายอิสราเอล โมเสสยกย้ายพลับพลา
โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยู่กับอิสราเอล
โมเสสจะทำแผ่นศิลาใหม่สำหรับพันธสัญญา
ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
คำบัญชาซ้ำเรื่องเครื่องบูชา
โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สำหรับพันธสัญญา
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า
เบซาเลลและโอโฮลีอับเป็นช่างและผู้สอน
พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุณา
โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมและน้ำมันเจิม
แท่นเครื่องเผาบูชาและขันทองเหลือง
ลานและประตู
เครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน
การตั้งพลับพลา
เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย