^
เอเสเคียล
นิมิตถึงสิ่งที่มีชีวิตอยู่สี่ตัวแห่งสวรรค์
นิมิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ
พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
พระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียลให้เป็นยามเฝ้าจิตวิญญาณแห่งวงศ์วานอิสราเอล
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครั้ง
หมายสำคัญแห่งการล้อมนครเยรูซาเล็มไว้
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
ทรงสาปแช่งภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล
บางคนจะรอดจากความตาย
โรคระบาดในแผ่นดิน
พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล
เอเสเคียลนิมิตเห็นคนอิสราเอลไหว้รูปเคารพ
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังศัตรูของอิสราเอล
การโปรยไฟแห่งการแก้แค้นเหนือนครเยรูซาเล็ม
สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครูบ) เป็นตัวแทนพระเจ้า
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา
คนสัตย์ซื่อบางคนจะได้รอดพ้น
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
สง่าราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม เอเสเคียลถูกนำกลับไปยังเมืองเคลเดีย
หมายสำคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรูซาเล็ม
การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว
บรรดาผู้พยากรณ์เท็จต้องระวังตัว
พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล
นครเยรูซาเล็มจะไม่รอดพ้น
เยรูซาเล็มถูกทำลายเหมือนต้นองุ่นที่ถูกไฟเผาเสีย
เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่สัตย์ซื่อ
คำอุปมาเรื่องนกอินทรีสองตัว
การกบฏของเศเดคียาห์นำการทำลายมาสู่อิสราเอล
คำปรึกษาทั้งดีและชั่วแก่พวกเชลย
บทคร่ำครวญเรื่องเจ้านายอิสราเอล
พระเจ้าทรงถูกต้องเมื่อทรงยุติธรรม
หลังจากยุคเจ็ดปีอิสราเอลจะได้รับการชำระล้าง
คำอุปมาเรื่องถิ่นใต้
ดาบของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ให้คม
จะไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลจนกว่าพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา
บรรดาความบาปของอิสราเอล
อิสราเอลเป็นขี้โลหะ (ความโสโครก) ในเตาหลอม
บรรดาปุโรหิต เจ้านาย ผู้พยากรณ์และประชาชนได้กระทำบาปแล้ว
คำอุปมาเรื่องพี่สาวน้องสาวสองคน
คำอุปมาเรื่องหม้อน้ำที่ต้มอยู่
ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวิต
การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
การพิพากษาลงโทษคนเอโดม
การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ
บทคร่ำครวญเรื่องเมืองไทระ (วว 18:1-24)
การติเตียนเจ้าเมืองไทระ
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล
ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียิปต์
วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียิปต์
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียิปต์
คำพยากรณ์กล่าวโทษฟาโรห์ เปรียบเสมือนปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
บทคร่ำครวญเรื่องฟาโรห์
บทคร่ำครวญเรื่องหมู่นิกรอียิปต์
หน้าที่ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ คือจงตักเตือนคนชั่ว
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด
คำตักเตือนสำหรับพวกผู้พยากรณ์ที่รักเงิน
อาณาจักรของดาวิดจะตั้งขึ้นเหนืออิสราเอลในอนาคต
ภูเขาเสอีร์จะเป็นที่ร้างเปล่า
ภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรับความรอด
หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก
ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก
โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอิสราเอล
พระเจ้าจะทรงชนะโกก
สุสานของมาโกกจะอยู่ทั่วแผ่นดินอิสราเอล
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด
การวัดพระวิหารแห่งอนาคต
ห้องสำหรับพวกนักร้องและปุโรหิต
มุขของพระวิหาร
คำบรรยายถึงพระวิหาร
ห้องต่างๆของพระวิหาร
พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
การวัดแท่นบูชา
จงถวายเครื่องบูชาอีก
ประตูตะวันออกเฉพาะเจ้านายองค์นั้น
พระนิเวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
พวกปุโรหิตของพระวิหารในอนาคต
บริเวณที่ตั้งไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร
ที่ดินสำหรับเจ้านาย
เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน
สถานที่สำหรับการต้มและปิ้งเครื่องบูชาต่างๆ
แม่น้ำที่ไหลออกจากพระนิเวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9; วว 22:1-2)
เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)
ส่วนแบ่งสำหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
ส่วนแบ่งสำหรับเจ้านาย
นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)