^
ฮาบากุก
ภาระของฮาบากุกเรื่องความบาปของอิสราเอล
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะไม่ลงโทษความบาปหรือ
พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก
คำอธิษฐานของฮาบากุก