^
ฮักกัย
คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในเยรูซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ
ประชาชนเริ่มสร้างพระวิหารใหม่
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวิหารยิ่งใหญ่ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จกลับมา
ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรียมพระวิหาร
เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทำลายอาณาจักรทั้งหลายแห่งโลก