^
โฮเชยา
ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้
โลรุหะมาห์ เปรียบได้กับอิสราเอลที่พระเจ้าไม่ทรงเมตตา
โลอัมมี หมายความว่าอิสราเอลมิใช่ประชาชนของพระเจ้า
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชู้และถูกทิ้งเสีย
อิสราเอลจะกลับคืนมา
ความรักของพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลที่กำลังทำบาปอยู่ให้กลับคืนมา
ความบาปทั้งหลายของอิสราเอล
อิสราเอลปฏิเสธไม่รับความรู้
เอฟราอิมผูกพันอยู่กับรูปเคารพ
อิสราเอลไม่กลับใจ
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
ความรักของพระเจ้าที่อยู่ถาวร
คำพยากรณ์เรื่องการทำลายอิสราเอล
รูปลูกวัวทองคำของเยโรโบอัมนำการพิพากษามาสู่อิสราเอล
อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหี่ยวแห้ง
การลงโทษอิสราเอล
ความรักของพระเจ้าสำหรับชนชาติอิสราเอลผู้ไม่มีบิดา
พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล
อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
การสารภาพและการกลับใจนำพระพรมา