^
หนังสืออิสยาห์
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวกเขา
การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่
ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก
อาณาจักรอิสราเอลจะสูงศักดิ์อีก
ต้องให้การลงโทษสำเร็จก่อนรับพระพรได้
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทั้งหลายของศิโยน
อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร
พระเจ้าทรงทำลายสวนองุ่นที่ไร้ผล
วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล
นิมิตของอิสยาห์
อิสยาห์รู้สึกสำนึกถึงความบาปของตน
การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรูซาเล็ม
พระสัญญายิ่งใหญ่ว่า อิมมานูเอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง
การบุกรุกและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)
คำพยากรณ์เรื่องการบุกรุกโดยชาวอัสซีเรีย
คำพยากรณ์เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์
อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป
พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในสมัยความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง
กองทัพทั้งหลายของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์มาสู้รบที่อารมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนั่งบนพระที่นั่งของดาวิด
บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ
คำพยากรณ์เรื่องการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
คนอิสราเอลทุกคนจะได้รับความรอด
การทำลายกรุงบาบิโลน และปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ในวันแห่งพระเยโฮวาห์
สมัยความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งและคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
การทำลายกรุงบาบิโลน
การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต
ความสงบสุขทั่วโลก
ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ถูกทิ้งลงในนรก (ดนล 7:8; วว 19:20)
การล้มลงของพญามารซาตาน
การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอัสซีเรีย (วว 18:1-24)
การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล
ภาระเกี่ยวกับโมอับ
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์
การทำลายความเย่อหยิ่งของโมอับ
คำพยากรณ์เรื่องประเทศโมอับ
ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส
ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อิสราเอลถูกรวบรวมกันอีก
ภาระเกี่ยวกับอียิปต์
อัสซีเรียจะทำลายอียิปต์และเอธิโอเปีย
ภาระเกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารเมื่อกษัตริย์เซนนาเคอริบจะบุกรุก
ภาระเกี่ยวกับดูมาห์
ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย
ภาระเกี่ยวกับที่ลุ่มแห่งนิมิต
การพิพากษาต่อเชบนาห์
ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
พอสมัยความทุกข์ต่างๆผ่านไปแล้วก็จะเกิดยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)
การเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก
การมีชัยในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
เพลงของผู้ที่รอดแล้วในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
อิสราเอลพบที่ลี้ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ (วว 12:14)
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก
เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)
ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์
คำตักเตือนแก่ยูดาห์และเยรูซาเล็ม
พิธีการต่างๆทางศาสนาทำให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้
อิสราเอลจะได้รับพระพรในอนาคต
การกระทำสนธิสัญญากับอียิปต์เป็นความบาป
คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม
อาณาจักรของพระคริสต์ในอนาคต คือความหวังของอิสราเอล
พระสัญญาและคำตักเตือนต่างๆ
วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์
อิสราเอลจะกลับไปอยู่ที่ศิโยน
เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห์
รับชาเคห์ขู่เข็ญอิสราเอล
เฮเซคียาห์ฟังคำขู่เข็ญของรับชาเคห์
อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์
เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
เฮเซคียาห์อธิษฐาน
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเคอริบ
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้นจากการประชวรนั้น
เฮเซคียาห์สำแดงคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พกษ 20:12)
จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
คำพยากรณ์ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:3)
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ (อสย 40:6—41:29)
พระเจ้าประทับเหนือขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์
ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
อิสราเอลจะได้กลับไปอยู่ในแผ่นดินของตน
อิสราเอลจะรับโทษ
พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล
พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล
ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่
พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา
ความรอดสำหรับอิสราเอล
ความโง่เขลาแห่งรูปเคารพ
บาบิโลนจะถูกการพิพากษา
พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล
อิสยาห์เป็นลูกศรขัดมัน; พระเจ้าทรงเรียกท่านตั้งแต่ในครรภ์
พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี
ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ
พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา
ความเล้าโลมสำหรับศิโยน
กรุงเยรูซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี
การพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
อิสราเอลเป็นดั่ง “ภรรยาผู้ถูกละทิ้ง” ได้กลับคืนมา
ความรอดสำหรับมนุษย์ทั้งปวง
พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
“ไม่มีสันติสุขแก่คนชั่ว”
การอดอาหารที่พอพระทัยพระเจ้า
การถือวันสะบาโต
พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิ์ที่จะช่วยให้รอด
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน
สง่าราศีของศิโยนในอนาคต
ข่าวประเสริฐเรื่องความรอดในศิโยน
อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
บ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว 19:11-21)
พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล
พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้น เราเป็นดินเหนียว
พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่
แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า