^
ยากอบ
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
จงเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ
ความเชื่อแท้
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชัง
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ
ความชั่วร้ายของลิ้น
ตำหนิการดำเนินชีวิตฝ่ายโลก
อย่าตัดสินพี่น้องของตน
อย่าอวดอ้างถึงพรุ่งนี้
ตักเตือนคนมั่งมี
จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
การอธิษฐานเพื่อคนป่วย