^
เยเรมีย์
พระเจ้าทรงแต่งตั้งเยเรมีย์ให้เป็นผู้พยากรณ์ก่อนที่ท่านจะบังเกิด
ผู้พยากรณ์ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
คำตรัสจากพระเจ้าถึงยูดาห์ผู้กลับสัตย์
บรรดาความทุกข์ลำบากของอิสราเอลคือผลแห่งความบาป
พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์
การสารภาพความผิดบาป
พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์
เยเรมีย์คร่ำครวญเรื่องยูดาห์
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชั่วร้าย
ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
ความบาปของยูดาห์ คือความชั่วฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายบ้านเมือง
การทำลายยูดาห์
การประกาศที่ประตูกำแพงพระวิหาร
ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
ความบาปและการทรยศของยูดาห์
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านำการพิพากษามาสู่ยูดาห์
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า
พระเจ้ากับบรรดารูปเคารพ
เยเรมีย์ประกาศเรื่องพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา
คำร้องทุกข์ของเยเรมีย์และคำตอบจากพระเจ้า
ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล
การที่อิสราเอลจะตกเป็นเชลยกำลังใกล้เข้ามา
ผู้พยากรณ์ประกาศเรื่องความแห้งแล้ง
การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์
พระสัญญาและการขู่เข็ญ
การคร่ำครวญของเยเรมีย์
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมีย์มั่นใจในพระองค์
พระเจ้าไม่ให้เยเรมีย์มีครอบครัว
จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์
คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ย่อมได้รับพระพร
จงรักษาวันสะบาโต
การปั้นภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ง
บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
เยเรมีย์ถูกจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน
การคร่ำครวญของเยเรมีย์
คำตักเตือนจากเยเรมีย์
การกล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม
คำพยากรณ์ต่อกษัตริย์แห่งยูดาห์
คำพยากรณ์ถึงการรวบรวมอิสราเอล
พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์เท็จทั้งหลาย
กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ
แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิ้งร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี
ถ้วยน้ำองุ่นแห่งพระพิโรธสำหรับบรรดาประชาชาติ
ประชาชนขู่เข็ญว่าจะฆ่าเยเรมีย์
ผู้พยากรณ์อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย
บทเรียนจากแอก
เยเรมีย์เตือนให้เชื่อฟังกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
คำพยากรณ์เท็จของฮานันยาห์
เยเรมีย์พยากรณ์ถึงความตายของฮานันยาห์
เยเรมีย์เขียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมีย์เขียนพระวจนะของพระองค์
ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล
อิสราเอลจะกลับไปอยู่ที่แผ่นดินของตน
พันธสัญญาใหม่
เยเรมีย์ซื้อนาแปลงหนึ่ง
เยเรมีย์เชื่อว่าอิสราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม
กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่
กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายและอิสราเอลถูกนำไปเป็นเชลย
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก
เยเรมีย์ตักเตือนเศเดคียาห์
กรุงเยรูซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน
วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี
เยเรมีย์บันทึกคำพยากรณ์ต่างๆของท่าน
กษัตริย์เยโฮยาคิมเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมีย์บันทึกพระวจนะอีกครั้ง
เยเรมีย์ถูกคุมขัง
เยเรมีย์ถูกหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน
เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์
เศเดคียาห์ทรงขอคำแนะนำจากเยเรมีย์
ครั้งสุดท้ายที่ยูดาห์ถูกนำไปเป็นเชลย
เนบูคัดเนสซาร์รับสั่งให้ดูแลรักษาเยเรมีย์
เยเรมีย์พยากรณ์ท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยู่ในยูดาห์
อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์
อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์
โยฮานันช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
คนยูดาห์ที่เหลืออยู่ขอคำแนะนำจากเยเรมีย์ แต่ได้ปฏิเสธคำนั้นเสีย
เยเรมีย์ไปยังอียิปต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่
พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยพวกยิวในอียิปต์
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุค
คำพยากรณ์เรื่องอียิปต์
คำพยากรณ์เรื่องชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ
โมอับจะถูกทำลาย
คำพยากรณ์เรื่องคนอัมโมน
คำพยากรณ์เรื่องเมืองเอโดม
คำพยากรณ์เรื่องเมืองดามัสกัส
คำพยากรณ์เรื่องเมืองเคดาร์
คำพยากรณ์เรื่องเมืองเอลาม
คำพยากรณ์เรื่องกรุงบาบิโลนและชาวเคลเดีย
พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุงบาบิโลน
รัชสมัยของเศเดคียาห์
การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม
คนยูดาห์ถูกนำไปเป็นเชลย
เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)