^
ยอห์น
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า
พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิ่งสารพัด
ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
พระสัญญายิ่งใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
คำพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)
พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)
พระราชกิจของพระเยซู อันดรูว์ชักชวนเปโตร
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
พระเยซูทรงชำระพระวิหาร
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่
คำพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ชีวิตนิรันดร์สำหรับผู้ที่เชื่อ
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี
หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบ
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อน้ำพุภายใน
ชาวสะมาเรียได้รับความรอดเพิ่มขึ้นอีก
ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา
การฟื้นขึ้นมาสองแบบ
บรรดาพยานของพระเยซูว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำ (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวิต
พวกสาวกไม่เข้าใจคำสั่งสอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
คำกล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
การเลี้ยงในเทศกาลอยู่เพิงที่กรุงเยรูซาเล็ม
พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ
พระเยซูที่เทศกาลอยู่เพิง
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ำประกอบด้วยชีวิต
เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู
หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงรับบัพติศมา
ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารีย์ได้กลับใจเสียใหม่
พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย
ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชัย (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสั่งสอน
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
พระเยซูพยากรณ์ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-22)
ทรงพยากรณ์ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก 22:33-34)
พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
การที่รู้จักพระเยซูก็คือการที่รู้จักพระบิดา
ผู้ที่เชื่อก็สามารถทำกิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำมาแล้ว
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ
สันติสุขสำหรับผู้ที่เชื่อ
คำอุปมาเรื่องเถาองุ่นและกิ่ง
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
คำสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู้สำนึก
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำทางคริสเตียน
พระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ลก 22:47-53)
ทรงอยู่ต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-71)
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)
พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิต
เขานำพระเยซูไปอยู่ต่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)
พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รับการปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ลก 23:18-25)
พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน
ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษัตริย์
ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
พระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47; ลก 23:50-56)
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารีย์ชาวมักดาลา
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครั้งหนึ่งและโธมัสยอมเชื่อ
ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี
การตกปลาที่ล้มเหลว
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสั่งเหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก
“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ”
สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป