^
โยบ
หลักความประพฤติ, ครอบครัว, ความมั่งคั่งและทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมั่งคั่ง
ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทำลายฝูงสัตว์ของท่าน
ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน
สหายสามคนของโยบ
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน
เอลีฟัสตอบโยบ
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
โยบขอความเมตตา
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด
โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
โยบสิ้นหวังเพราะเหตุสภาพของตน
โศฟาร์ว่าโยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด
โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
โยบตอบสหายของตน
เอลีฟัสว่าเขามีความรู้มากกว่าโยบ
โยบบ่นเรื่องพระราชกิจของพระเจ้า
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชั่ว
โยบมั่นคงในความเชื่อ
โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยู่จะปรากฏ
โยบทุกข์ใจเรื่องความเจริญของคนอธรรม
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครั้งที่สาม
โยบอาลัยถึงพระเจ้า
โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชั่วร้าย
บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้
โยบกล่าวซ้ำว่าท่านเชื่อในพระเจ้า
ความจริงใจของโยบ
คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง
สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
โยบแก้คำกล่าวหาผิด
ความมั่งมีของโยบกลายเป็นความยากจน
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า
เอลีฮูให้เหตุผลกับโยบ
เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ
เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
พระเจ้าทรงชอบธรรม
พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า
พระเจ้าทรงตอบโยบ
พระเจ้าทรงสำแดงให้โยบเห็นสติปัญญาของพระองค์ในสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างไว้
โยบถ่อมตัวลง
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิ์อำนาจในตัวเลวีอาธาน
โยบสารภาพต่อพระเจ้า
ความมั่งคั่งของโยบกลับมาสู่ท่านอีก