^
โยเอล
ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์
ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลำบากในอนาคตและวันแห่งพระเยโฮวาห์
คำพยากรณ์เรื่องกองทัพของชนชาติทั้งหลาย
กองทัพของพระเจ้าจะทำลายศัตรู
คนอิสราเอลส่วนหนึ่งกลับใจเสียใหม่
พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น
ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนือเนื้อหนังทั้งปวง
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่บีบบังคับอิสราเอล
การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล